Frequently asked question

Assignment bao gồm những gì?

Last updated 2 months ago.

Assignment bao gồm những gì?

Nếu bạn cần viết một bài luận dựa trên lập luận cá nhân (ví dụ: Phân tích, Đánh giá, v.v.), bạn nên quyết định lập luận của mình sẽ như thế nào.

Trình bày rõ ràng lập luận của bạn giúp thu hút người đọc. Điều này là do nó thách thức người đọc xem xét liệu họ có đồng ý với bạn hay không.

Hãy nhớ rằng, một lập luận thuyết phục là một lập luận được hỗ trợ bởi bằng chứng và lý lẽ đúng đắn. Vì vậy, hãy sử dụng tài liệu từ các bài giảng và hội thảo cũng như nghiên cứu độc lập của bạn, để quyết định những gì bạn sẽ tranh luận.

- Phần mở bài (Introduction Paragraph): cung cấp cho người đọc hình dung về những gì họ sắp đọc và trình bày khái quát lập luận chính của chủ đề Assignment.

- Phần thân bài (Body paragraph) (có thể gồm nhiều Body Paragraph): sử dụng các luận cứ để chứng minh luận điểm đưa ra trước đó và thuyết phục người đọc chấp nhận quan điểm của người viết Assignment.

- Phần kết (Conclusion Paragraph) tóm tắt nội dung và kết quả của toàn bộ Assignment.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?