Frequently asked question

Dịch vụ Research Paper của MAAS có hỗ trợ thu thập và tích dữ liệu không?

Last updated 2 months ago.

Dịch vụ Research Paper của MAAS có hỗ trợ thu thập và tích dữ liệu không?

MAAS có hỗ trợ thu thập, trích và xử lý dữ liệu (collect primary and secondary data), làm khảo sát thực tế (surveys), hay đặc biệt là chạy SPSS, STATA,... Bài Research Paper của bạn đảm bảo có nội dung sáng tạo và độc đáo, được nghiên cứu và phân tích toàn diện.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?