Frequently asked question

Làm thế nào để gửi tài liệu hoặc hướng dẫn bổ sung cho writer?

Last updated 2 months ago.

Làm thế nào để gửi tài liệu hoặc hướng dẫn bổ sung cho writer?

MAAS chỉ xác nhận đơn hàng sau khi nhận tất cả tài liệu của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn gửi thêm một số hướng dẫn khác, bạn có thể gửi đến email support@maasedu.com

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?