Frequently asked question

MAAS có thể sử dụng những phần mềm nào để phân tích dữ liệu được thu thập?

Last updated 2 months ago.

MAAS có thể sử dụng những phần mềm nào để phân tích dữ liệu được thu thập?

Writer nhà MAAS đều có thế sử dụng hầu hết các phần mềm chạy dữ liệu thường gặp như: SPSS, SAS, Stata, R, Python,...

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?