Frequently asked question

MAAS vận hành đơn hàng Dissertation như thế nào?

Last updated 2 months ago.

MAAS vận hành đơn hàng Dissertation như thế nào?

Đơn hàng dissertaiton/ thesis tại MAAS sẽ được vận hành theo lịch gặp giữa khách hàng và giáo viên. Writer sẽ gửi các bản draft trước khi bạn gặp giáo viên và sẽ tiếp tục viết phần tiếp theo khi giáo viên đã phê duyệt phần được giao.

Nếu không, writer sẽ chỉnh sửa và gửi lại cho bạn. Lưu ý bạn nên gửi phản hồi cho MAAS ít nhất 48 giờ trước cuộc họp với giáo viên để writer có thời gian chỉnh sửa.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?