Frequently asked question

Online Test là gì?

Last updated 2 months ago.

Online Test là gì?

Online test là một cách thức kiểm tra trên máy tính dựa trên công nghệ để đơn giản hóa các hoạt động kiểm tra. Xác định các mẫu đề thi với ngân hàng câu hỏi, xác định thời gian làm bài thi, phần câu hỏi khách quan/chủ quan. Thực hiện kỳ ​​thi bằng máy tính hoặc thiết bị di động theo cách thức không cần giấy tờ.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?