Frequently asked question

Personal statement gồm bao nhiêu phần?

Last updated 2 months ago.

Personal statement thường có các phần chính gồm:

  • Lý lịch ứng viên (tương đường với phần giới thiệu)
  • Lý do muốn đăng ký học/nhận học bổng
  • Kinh nghiệm học tập của người viết Personal Statement
  • Những trải nghiệm thực tế mà sinh viên đã tham gia và Kết luận (có thể chia sẻ thêm về định hướng trong tương lai).

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?