Frequently asked question

Nếu bài không đạt điểm như yêu cầu MAAS có chính sách refund hay không?

Last updated 2 months ago.

Nếu bài không đạt điểm như yêu cầu MAAS có chính sách refund hay không?

Việc hoàn tiền bên MAAS sẽ phụ thuộc vào điểm thực tế và gói dịch vụ mà bạn chọn lựa. MAAS luôn đưa ra mức chi phí và chính sách hỗ trợ hợp lý tùy theo chuyên ngành và mức độ của mỗi bài online test.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?