Frequently asked question

Proposal là gì?

Last updated 2 months ago.

Proposal là gì?

Dissertation Proposal là một dạng bài quan trọng đầu tiên để viết luận văn cuối cùng của bạn về một nghiên cứu được giảng dạy hoặc một khóa học cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đề xuất của bạn cần phải độc đáo và nó tạo tiền đề cho nghiên cứu của bạn và sẽ giúp bạn lập kế hoạch rõ ràng cho bài luận văn cuối khóa của mình của mình.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?