Frequently asked question

Tôi có thể kiểm tra một số bản nháp trước thời hạn deadline không?

Last updated 2 months ago.

Tôi có thể kiểm tra một số bản nháp trước thời hạn deadline không?


  • Đối với bài dissertations là bài viết dài mà giáo viên cần sinh viên phải nộp theo tiến độ của từng tuần nên chúng tôi có thể giao bản nháp theo tiến độ của bài dissertation.
  • Đối với bài assignments, online tests thì MAAS sẽ không giao theo tiến độ và sẽ chỉ giao 1 lần duy nhất. Tùy thuộc vào mỗi gói bài bạn đặt, chúng tôi sẽ có số lần chỉnh sửa nhất định phụ thuộc theo feedback của giáo viên.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?