Frequently asked question

Tôi có thể tự lựa chọn Methodology khi làm Dissertation không?

Last updated 2 months ago.

Tôi có thể tự lựa chọn Methodology khi làm Dissertation không?

Bạn có thể tự chọn Methodology - Research Strategy hoặc làm theo các đề xuất của writer.

Bạn cần xác nhận với MAAS loại phỏng vấn: có cấu trúc/bán cấu trúc/không có cấu trúc; loại câu hỏi mở: Chính/phụ, trực tiếp/gián tiếp, khách quan/chủ quan, định hướng/không định hướng; phương pháp thực hiện; make up data,... để MAAS hỗ trợ tư vấn kỹ hơn.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?